ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:
	1.	Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
	2.	Dag: kalenderdag;
	3.	Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die is omschreven onder artikel 2.
	4.	Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
	5.	Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: CinnaBossHandelend onder de naam/namen:
	•	CinnaBoss
Vestigingsadres:BetsyPerkstraat 92401KP Alphen aan den Rijn, Zuid Holland
E-mailadres: info@cinnaboss.nlKvK-nummer: 28114473Btw-nummer: NL002407895B79

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
	1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
	2.	Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 
Artikel 4 – Het aanbod
	1.	Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
	2.	Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
	1.	De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde (betalings-)voorwaarden.
	2.	Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
	3.	Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
	4.	De verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer en verder worden verwerkt dan voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en zullen niet worden verstrekt aan derden anders dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
	1.	De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende niet binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen omdat de producten snel bederven en/of verouderen.
 
Artikel 7 – De prijs
	1.	De Ondernemer kan de prijs van de producten niet na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigen zonder toestemming van de consument, behoudens wanneer er sprake is van wijzigingen in het btw tarief.
	2.	De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 8 – Levering en uitvoering
	1.	De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
	2.	Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt tenzij de consument heeft aangegeven de producten op te halen bij ondernemer.
	3.	Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
	4.	De Ondernemer zal de producten binnen drie werkdagen leveren aan de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo snel mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
	5.	Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 9 – Betaling
	1.	Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het sluiten van de overeenkomst. Wordt geen betaling ontvangen binnen 24 uur dan heeft ondernemer het recht om de overeenkomst (onmiddellijk) te ontbinden of haar nakoming van de overeenkomst tijdelijk op te schorten.
	2.	Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
	1.	De Ondernemer bereid de producten met de grootst mogelijke zorg en draagt zorg voor de consument veilige producten. Het is echter de taak van de consument om te beoordelen of de producten voor zijn of haar gezondheid een risico zijn (allergieën etc.) De Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt die niet het gevolg is van een ondeugdelijk product maar van omstandigheden die voor risico van de consument dienen te blijven (zoals allergieën etc.), behoudens er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer.
	2.	De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor enige schade die door de consument wordt geleden die wordt veroorzaakt doordat bestanddelen van het product (die door de leverancier van ondernemer aan ondernemer worden geleverd) een gezondheidsrisico vormen.
	3.	Ondernemer is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor rekening van ondernemer behoort te komen.
 
Artikel 11 – Klachtenregeling
	1.	Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
	2.	Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
	3.	Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via de mail: info@cinnaboss.nl De klacht wordt naar de betreffende ondernemer gestuurd.
	4.	De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 12 – Geschillenregeling
	1.	Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
	2.	Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
	3.	Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
	4.	Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
	5.	Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
	6.	Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
	7.	De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
	8.	De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.